ความหมายของมนุษยสัมพันธ์

                                ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า  "มนุษยสัมพันธ์"(Human  Relations)  ไว้หลายความหมาย  ดังนี้คือ

            business_23.gifเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “มนุษยสัมพันธ์  คือ  กระบวนการรวมพลังของบุคคลเพื่อจะทำงานและ

มีแรงใจให้ร่วมมือกันทำงาน  โดยมุ่งที่จะให้ได้ผลผลิต  สูงสุด  และขณะเดียวกันบุคคลก็ได้รับการตอบสนองทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคมและจิตวิทยา”

          human_21.gif  คาร์เตอร์  วี  กู๊ด(Carter  V.  Good)ได้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์วไว้ว่า  “มนุษยสัมพันธ์เป็นปฏิกิริยาทางสังคม

ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล  ปฏิกิริยาที่บุคคลมีต่อกัน  และเป็นการศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลเหล่านั้น”

          business_08.gif  คีช  เดวิท  (Keith  Davis)  ได้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์วไว้ว่า  “มนุษยสัมพันธ์  คือ  ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนใน

หน่วยงานทั้งภาคธุรกิจ  ภาครัฐบาลและกลุ่มทางสังคมตลอดจนโรงเรียนและหมู่บ้าน  เพื่อร่วมมือประสานงานกันช่วยให้การทำงานใน

หน่วยงานนั้นบรรลุเป้าหมาย”

            คีช  เดวิท  (Keith  Davis)  ได้สรุปความหมายไว้ว่า  “มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  คือ  การจูงใจให้บุคคลในองค์การหรือหน่อวยงานได้

พัฒนาการทำงานเป็นกลุ่มโดยมุ่งเสนอความต้องการของบุคคลและมุ่งให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การด้วย”

            business_03_1.gifการี  เดสเลอร์  (Gary  Dessler)  กล่าวว่า  “มนุษยสัมพันธ์  เป็นวิธีการเพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์  โดยเน้นความพึงพอใจ

ของลูกจ้าง  การเคารพในสิทธิของลูกจ้างทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานสูง  โดยผู้นำจะให้การสนับสนุนการร่วมงานที่ดี  มีการสื่อสาร

ที่เหมาะสม  ทำให้เกิดกลุ่มทำงานที่เป็นปึกแผ่นขณะเดียวกันก็สนองความต้องการของลูกจ้างโดยทำให้เกิดความพึงพอใจในการสภาพแวดล้อม

ของงาน  สวัสดิภาพ  ความผูกพัน  ผลตอบแทน  ความก้าวหน้า  ตลอดจนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองอีกด้วย”

          business_21.gif  ริชาร์ด  เอ็ม  ฮอดเกตต์  (Rechard  M.  Hodgetts)  ให้ความหมายถึง  “มนุษยสัมพันธ์  คือ  กระบวนการบริหารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

กับองค์การโดยมุ่งให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุจุด  หมาย  องค์การจะเน้นเป้าหมายด้านความอยู่รอด  การเจริญเติบโตและผลกำไร  ส่วนผู้ปฏิบัติงาน

จะเน้นที่เป้าหมายด้านรายได้  สภาพการทำงานที่เหมาะสม  การมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นและมีโอกาศมีอิสระที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่”

            business_01.gifอภิญดา  สวารธร  กล่าวว่า  “มนุษยสัมพันธ์เป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลปะในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่กับบุคคล 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักใคร่  นับถือ  ความจงรักภักดี  และความร่วมมือ”

            ผู้เขียนจึงขอสรุป  คำนิยาม  ของมนุษยสัมพันธ์ไว้ว่า  “มนุษยสัมพันธ์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีของบุคคล 

เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ  ทำให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจในที่สุด”