คนทุกคนมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกัน  มีความรู้สึก  อารมณ์  นิสัยใจคอ  สติปัญญา  ทัศนคติ  ค่านิยม  ความเชื่อที่

    เหมือนกันโดยส่วนรวม  แต่เมื่อศึกษารายละเอียดแต่ละบุคคลจะพบว่ามีความแตกต่างกัน  แม้แต่พี่น้องที่เกิดจาก  พ่อ-แม่  ครอบครัวเดียวกัน

                                 ธรรมชาติของมนุษย์

                    นักปรัชญาได้ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์  แบ่งเป็น  5  ประการคือ

                1.    ธรรมชาติของมนุษย์ในแนวความคิดของศาสนา

                2.     ธรรมชาติของมนุษย์ในแนวความคิดของนักสังคมศึกษา

                3.     ธรรมชาติของมนุษย์ในแนวความคิดของนักจิตวิทยา

                4.     ธรรมชาติของมนุษย์ในแนวความคิดของนักมนุษย์วิทยา

                5.     ธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฏีการจูงใจในการบริการ

                    1.  ธรรมชาติของมนุษย์ในแนวความคิดของศาสนา     

                นักปรัชญาได้ให้ทัศนะธรรมชาติของมนุษย์หลายประเด็นว่า

                    “มนุษย์เกิดพร้อมกับความอยากเป็นพื้นฐานคือ  ความอยากได้  ความอยากเป็นและความไม่อยากเป็น”

                    “มนุษย์เป็นคนเห็นแก่ตัว  เอาแต่ใจตัวเอง  เข้าข้างตัวเอง  แข่งขันชิงความได้เปรียบ  โอ้อวด  โหดร้าย”

                    “มนุษย์เกิดมาดีแต่กำเนิด  แต่มาเปลี่ยนนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อม”

                    “มนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูง  แต่ก็ยังมีส่วนบกพร่องที่จะเรียนรู้แสวงหาวิธีดำเนินชีวิต”

                     ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความสุข  ไม่ต้องการความทุกข์ดังนั้นความสุขของมนุษย์เกิดจากการแสวงหาสิ่งเหล่านี้

                1.   ความต้องการทางร่างกาย  เช่น  การกิน  การดื่ม  การนอน  การมีเพศสัมพันธ์

                2.   ความต้องการทางด้านจิตใจ  เช่น  การพักผ่อน  ท่องเที่ยวสันทนาการ  การรวมกลุ่มทำกิจกรรม

                3.   ความต้องการทางปัญญา  เช่น  การศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  การมีเหตุผล

                4.   การหมดความต้องการ  คือ  การหลุดพ้นจากโลก  โกรธ  หลงไปสู่ความสุข  สงบในจิตใจ

                    ท่านพุทธทาสให้ทัศนะว่า  “คนคือสัตว์ที่มีกิเลส  กำลังพูด  คิด  ทำอยู่ด้วยกิเลส  แต่มนุษย์  หมายถึง  สัตว์ที่มีจิตใจสูง 

                    ย่อมอยู่ที่ผลของกรรม  หรือแสวงหาจุดมุ่งหมายของชีวิต”