การควบคุมตนเอง

                   การควบคุมตนเองและควบคุมจิตใจ  อารมณ์  เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

        ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

                   พฤติกรรมการกระทำของมนุษย์จะถูกเปลี่ยนไปตามภาวะของจิตใจ  อารมณ์ที่มีสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวกระตุ้นในหนึ่งชั่วโมงหรือ  10  ชั่วโมง 

        จิตใจอารมณ์  ความนึกคิดของมนุษย์จะถูกเปลี่ยนไปเป็น  100  ครั้งหรือ  1000  ครั้ง  การพัฒนาบุคลิกเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์อยู่ที่การควบตนเอง 

                   คาร์ล  จี  จุง(Carl  G.  Jung)  ได้ให้วิสัยทัศน์ว่า  “ตนเอง”  คือ  “แกนกลางของบุคลิกภาพ  เป็นจุดรวมของลักษณะต่าง ๆ 

        ของบุคลิกภาพให้มีการประสมประสานกันอย่างมีความสมดุลย์และมั่นคง  ระบบอื่น ๆ  ของบุคลิกภาพต้องมาจากตัวแกนกลางนี้”  การรู้จักตนเอง 

        หมายความว่า  เป็นการมองตัวเองว่า  เรามีวิสัย  อารมณ์  จิตใจ  มีความรับผิดชอบ  มีความภาคภูมิใจ  มีศักยภาพด้านใด  มีความล้มเหลวด้านใด 

        สามารถควบคุมความรู้สึก  ควบคุมอุณหภูมิในใจของเราจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

 

     การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง

                  มนุษย์ทุกคนจะมีรูปแบบแนวคิดของตนเองจากประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้  และนำมาใช้แสดงออก  การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง 

        แบ่งออกเป็น  4  ประการ

                   1.  การกำหนดกติกาทางสังคม  หมายถึง  รูปแบบที่สังคมยอมรับ  เช่น  ความดี  ความสามารถ ความสุภาพ  ความซื่อสัตย์  ความจริงใจ  

                        และรูปแบบที่สังคมไม่ยอมรับ  เช่น  ความเห็นแก่ตัว  ความโหดร้าย  การคดโกง  ความก้าวร้าว

                   2.  การเปรียบเทียบของสังคม  หมายความว่า  สังคมใดที่ได้รับการยอมรับว่าการปฏิบัติดี  เราก็ควรปฏิบัติตาม 

                   3.  ความสัมพันธ์กับคนในสังคม  หมายความว่า  พฤติกรรมที่แสดงออกได้รับการสนองตอบอย่างไร  เสมือนกับกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นว่า 

                        การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจะดำเนินไปในรูปแบบใด  จึงจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน

                   4.  การยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พ่อ  แม่  พี่น้อง  ครู  คนรัก  หัวหน้างานเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรา 

                        ควบคุมพฤติกรรมของเรา  ถ้าบุคคลเหล่านี้ปฏิเสธความสัมพันธ์  เราจะรู้สึกผิดหวัง  เสียใจมากกว่าปกติ  เพราะบุคคลดังกล่าวมี

                        ความผูกพันกับเรามาก