องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร

               ในการติดต่อสื่อสารจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่  4 ประการ  ที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นและดำเนินไปได้ตามขั้นตอน 

        องค์ประกอบเหล่านี้  ได้แก่

                                  1.  ผู้ส่งสาร  (Sender)

                                  2.  ข่าวสารหรือตัวสารที่จะส่ง  (Message)

                                  3.  ช่องทางหรือสื่อที่ใช่  (Channel)

                                  4.  ผู้รับสาร  (Receiver)

               

                   1.  ผู้ส่งสาร  (Sender)  ได้แก่  บุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กร  สถาบัน  ผู้ที่ต้องการจะส่งสาร  การที่ผู้ส่งสารจะสามารถส่งข่าวสาร

        ได้เป็นอย่างดีนั้น  ต้องมีปัจจัยสำคัญ  5  ประการ

                                  1.1.  ทักษะหรือการชำนาญในการส่งสาร

                                  1.2.  ทัศนคติของผู้ส่งสาร

                                  1.3.  ความรู้ของผู้ส่งสารเกี่ยวกับสารสื่อที่ใช้และผู้รับสาร

                                  1.4.  ระบบสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

                   2.  ข่าวสารหรือตัวสาร  (Message)  ได้แก่  เนื้อหาสาระหรือสัญลักษณ์  ภาษา  สัญญาณที่สามารถสื่อความหมาย 

        หรือตีความหมายให้เข้าใจได้  จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ  4  ประการ

                                  2.1.  โครงสร้างของข่าวสาร

                                  2.2.  เนื้อหา

                                  2.3.  วิธีการนำเสนอข่าวสาร

                                  2.4.  การใช้รหัส

                   3.  สื่อหรือช่องทาง  (Channel)  คือ วิถีทางที่จะนำข่าวสารนั้น ๆ  ไปสู่ผู้รับ  เพื่อต้องการให้ผู้รับสารได้เห็น  ได้ยิน  ได้สัมผัส 

        ได้กลิ่น  หรือได้ชิมรสชาติ  ดังนั้น 

                        สื่อจึงอาจเป็นการพูดผ่านไมโครโฟน  การแสดง  สาธิต  ไปจนถึงการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  หากไม่มีสื่อแล้วก็

        จะไม่เกิดการสื่อสารขึ้น  ผู้ส่งสารจะต้องมีหลัก

                       ในการเลือกสื่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราสื่อแต่ละชนิดจะมีจุดดีและจุดเสียอยู่ในตัวเดียวกัน 

        จึงอยู่ที่วิธีการเลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มผู้รับสารและเหมาะกับข่าวสารแต่ละชนิด

                   4.  ผู้รับสาร  (Receiver)  หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นจุดหมายปลายทางในการรับการสื่อสารผู้รับสารจะสามารถรับ

        และเข้าใจตรงกับผู้ส่งสารมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับ

                                  4.1.  ทักษะหรือความชำนาญในการรับสาร

                                  4.2.  ทัศนคติต่อข้อมูลที่ได้รับหรือต่อผู้ส่งสาร

                                  4.3.  ความรู้เรื่องสารรับ