การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ

            จากการที่มนุษย์ทุกคนต้องติดต่อสื่อสาร  และมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ  ที่อยู่รอบตัวเรา  ทั้งในด้านธุรกิจการงาน  สังคม  เพื่อนฝูง 

        ญาติพี่น้อง  และชุมชนนั้น เราจึงควรศึกษาหลักการสร้างความพันธ์กับบุคคล  ดังนี้  คือ

                        1.  รู้จักตัวเอง  ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดี  และศึกษาทำความเข้าใจถึงจิตใจของผู้อื่น

                        2.  ความเป็นเพื่อน  ควรทำตัวให้สนิทสนมกลมเกลียว  เป็นเพื่อนได้ง่ายและรู้สึกเป็นกันเอง

                        3.  มีความอ่อนน้อม  มีกิริยาสุภาพ  พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนสงบเสงี่ยม

                        4.  การมีน้ำใจช่วยเหลือ  เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น  ช่วยด้วยกำลังกาย  กำลังความคิด

                        5.  การให้ความร่วมมือดีและเป็นคนมีประโยชน์  ช่วยเหลือกิจการงานแก่คนทั่วไป  โดยไม่หวังผลตอบแทน

                        6.  มีความสร้างสรรค์  หมายถึง  มีความคิดและการกระทำที่สร้างสรรค์ไม่คิดทำลายหรือกลั่นแกล้ง

                        7.  มีอารมณ์ดี  สามารถควบตุมอารมร์และใช้อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพราะการทำงานมาทั้งวัน

                        8.  มีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบ  คือ  รับผิดชอบต่อการทำงาน  คำพูด  คำมั่นสัญญา  รักษาเวลา

                        9.  มีความอดทน  อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย  ความยากลำบาก  รู้จักอดกลั้นเก็บความโกรธจากการที่ได้ฟังคำพูดหรือ

                            กิริยาท่าทางและการกระทำที่ไม่ดีของผู้อื่นไว้

                        10.  มีความขยันขันแข็งและมีความพยาม  คือ  ขยันทำงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

                        11.  มีปฏิภาณ  ฝึกปฏิภาณไหวพริบ  และความแพรวพราวในการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

                        12.  ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนชอบผู้อื่นและเป็นมิตรกับทุกคน  เพราะการที่จะให้คนชอบเรานั้น  เราต้องชอบคนอื่นด้วยมีมิตรจิตที่ดี

                        13.  ให้ความเคารพนับถือและรู้จักแสดงความยินดีหรือสรรเสริญผู้อื่นด้วยความจริงใจ

                        14.  ขจัดความขุ่นข้องหมองใจที่เกิดขึ้น  และรู้จักผ่อนคลายความเครียดทั้งกายและใจ

                        15.  ให้ความสนใจผู้อื่น  ด้วยการทักทายปราศรัย  มีไมตรีต่อผู้อื่น  ให้ความช่วยเหลือ

                        16.  อย่าเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่  รู้จักพิจารณาความผิดของตน