การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  (Sense of  Belongingness)  คือ  งานสร้างความผูกพันให้บุคคลากรเกิดความรู้สึกอย่างแรงกล้า  ว่างานที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

        เกิดจากจากการมีส่วนร่วมในการกระทำของตน  มีความรู้สึกดีใจหรือเสียใจ  การสร้างความรู้สำนึก  ความร่วมมือ  การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ

        ในจิตสำนึกว่า  ผลแห่งการกระทำของตนจะล้มเหลวไม่ได้  จะผิดพลาดไม่ได้แม้แต่เล็กน้อย  แรงจูงใจต่าง ๆ  มีอิทธิพลต่อบุคคลากรขององค์การ  สร้างความภาคภูมิใจ

        เกิดภาวะสร้างสรรค์  ความรู้สึกมั่นคง  ปลอดภัย  พร้อมเสมอที่จะให้ความร่วมมือกับองค์การอย่างเต็มความสามารถ  นักสังคมวิทยาได้ให้แนวคิดว่า  บุคคลสองคนขึ้นไปมี

        ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ถือว่าได้เกิดองค์การทางสังคมขึ้นแล้ว

 

  ความหมายขององค์การ

 

                                

                องค์การเกิดจากสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกัน  รวมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกัน  แต่มนุษย์มีอิสระที่จะเลือกว่า  จะเข้าร่วมอยู่ในองค์การหรือไม่  ทั้งนี้ขึ้นกัยความพอใจ

        ของแต่ละบุคคล  และองค์การก็มีสิทธิที่จะรับบุคคลใดหรือไม่ก็ได้

                 ความหมายขององค์การ  อาจารย์เสถียร  เหลืองอร่าม  ได้กล่าวว่า  “หมายถึง  หน่วยงานของเอกชนหรือรัฐบาลก็ตาม  มีบคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกิจการกัน

        โดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน  เพื่อบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของหน่วยงานนั้น ๆ  ”

                  Willian  J.  Siffin  กล่าวว่า  “องค์การคือที่ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  ในการที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

                   E.M.  Schein  (เชียน)  กล่าวว่า  “องค์การ  คือ  ความร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมีเหตุผลของบุคคลจำนวนหนึ่ง  เพื่อบรรลุความมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ 

        ที่ชัดเจนร่วมกัน  โดยแบ่งงานและหน้าที่  และมีลำดับขั้นของอำนาจบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ”