สาเหตุที่ทำ   

        เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีความคิดเห็นตรงกันว่า วิชามนุษยสัมพันธ์เป็นวิชาที่ค่อน ข้างเป็นประโยชน์ เพราะในชีวิตประจำวันของคนทุกคน   

        จะต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์ในการดำรงชีวิตอยู่   ด้วยกันทั้งนั้น   ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน   การประกอบอาชีพ  การทำความรู้จักกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการเรียน

        คนทุกคนก็ยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้วหากบุคคลใดที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   หรือมีทักษะในการพูด การทำความรู้จักติดต่อกับผู้อื่น

        ก็ย่อมจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของตน อย่างแน่นอน