นางศรีเรือน  คล้ายชม   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

เกิดวันที่  2  เมษายน  พ.ศ.2506   อายุ 48 ปี   

84/2    หมู่ 2   ตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  53210