1. คำนิยามของมนุษยสัมพันธ์ คือ...
เพื่อความเข้าใจอันดีของมนุษย์
เพื่อความเป็นมนุษย์มากขึ้น
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2. นักปรัชญาได้ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์  ธรรมชาติของมนุษย์แบบได้กี่ประการ ?
5
6
2

3. โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
Super Ego, Ego
Id, Ego, Super Ego
Id, Ego

4. มนุษย์แบ่งออกตามทฤษฏีเป็น 3 ทฤษฏี มีทฤษฏีใดบ้าง ?
ทฤษฏี X, ทฤษฏี Y, ทฤษฏี Z
ทฤษฏี R, ทฤษฏี Y, ทฤษฏี L
ทฤษฏี B, ทฤษฏี YX, ทฤษฏี LI

5. การรู้จักตนเองคือ...
ความรู้สึกนึกคิดและภาพการมอง
การเข้าใจตนเอง
ภาพที่เห็นจากการมอง

6. องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารที่สำคัญมีกี่ประการ ?
10
8
4

7. การติดต่อสื่อสารโดยอาศัยแนวทางการสั่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ...
การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว และแบบ 2 ทิศทาง
การติดต่อแบบทางตรง และทางอ้อม
การติดต่อสื่อสารแบบSMS และไปรษณีย์

8. การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ มีกี่ข้อ
8
16
6

9. เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การคือ...
สร้างความผูกพันธ์ให้บุคคลากรเกิดความรู้สึกแรงกล้า และมีความร่วมมือในการทำงาน
สร้างความสามัคคีกันภายในกลุ่ม เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว
สร้างความพึงพอใจกันภายในกลุ่ม และความสามัคคีกันเป็นนึ่งเดียว

10. วัตถุประสงค์ของมนุษยสัมพันธ์มีทั้งหมดกี่ข้อ
7
8
12

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :