Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของจำนวนเชิงซ้อน
สามารถบวก ลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อนได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟของจำนวนเชิงซ้อนและหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้ได้
สามารถเขียนจำนวนเชิงซ้อนให้อยู่ในรูปเชิงขั้ว พร้อมทั้งหาผลคูณและผลหารของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้วได้
สามารถใช้ทฤษฎีบทของเดอมัวฟ์หาค่าเลขยกกำลังของจำนวนเชิงซ้อนได้
หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n มีค่าไม่เกิน 4 ได้
สามารถนำหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพหุนามดีกรี n มาช่วยในการแก้สมการพหุนามดีกรี n ได้
 
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานนางฟ้าวิชาคณิต
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768