จุดประสงค์การเรียนรู้  

    1. รู้หลักการเกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน
                พีชคณิตบูลีนพีชคณิตเส้นตรงและทฤษฏีเมทริกซ์
           2. มีทักษะในการคำนวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
           3. มีการทำงานอย่างมีระเบียบ
 

   มาตรฐานรายวิชา
      
           1.    คำนวณเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเส้นตรง 
                   ทฤษฎีเมทริกซ์
           2.    อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
                  กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
 

 คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจำนวนระบบเลขฐานพีชคณิต    เส้นตรงและทฤษฎีเมทริกซ์คอมพิวเตอร์กับเลขฐานตรรกะกับ    คอมพิวเตอร์และหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์