สาเหตุของวิกฤต


      เพราะธรรมชาติหรือมนุษย์
      เหตุเพราะธรรมชาติ
      เหตุเพราะมนุษย์
      ภาวะโลกร้อน ทำไมจึงสำคัญ
      สาเหตุของภาวะโลกร้อน
      การตัดไม้ทำลายป่า
      การขยายพื้นที่เมือง
      การทำฟาร์มปศุสัตว์
      การทำไม้ซุง
 

หนทางรอด > สาเหตุของวิกฤต



คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์


สมาชิกในทีม(จากซ้ายไปขวา)

นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
E-mail : the_diplomat_of_baramos@hotmail.com

นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
E-mail : beam_2345@hotmail.com

นางสาวศาสตนาถ ไหล่ไพบูลย์
E-mail : kwang_6836@hotmail.com

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร