แบบฝึกหัด
หนทางรอด > แบบฝึกหัด


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เราสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้จากอะไรบ้าง

  ก.  น้ำมันพืชใช้แล้ว
  ข.  น้ำมันดีเซล
  ค.  น้ำมันเบนซิน
  ง.  น้ำมันก๊าด

2. ข้อใดเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 6 องศาเซลเซียส

ก.  มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ข.  ภาวะโลกร้อนไม่สามารถหยุดยั้งได้
ค.  มนุษย์จะสูญพันธุ์
ง.  มนุษย์จะกลายพันธุ์

3. การกระทำใดไม่ถือว่าประหยัดไฟฟ้า

  ก. ใช้จอแบนแทนจอตู้
  ข.  ตั้งค่าพักหน้าจอให้อยู่ในโหมด Screen Saver
  ค. ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา
  ง.  ลดความสว่างของจอภาพลง

4. ข้อใดเป็นวิธีประหยัดกระดาษที่ดีที่สุด

  ก. นำไปบริจาคให้คนตาบอด เพื่อทำเป็นกระดาษหน้าที่ 3
  ข.  ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้าอย่างคุ้มค่า
  ค.  ส่งเอกสารให้กันทาง e – mail
  ง.  ถูกทุกข้อ

5. 350 ppm เป็นค่าความเข้มข้นของอะไร ที่หากเกิน 350 ppm ไปแล้วภาวะโลกร้อนก็ยากที่จะแก้ไข

  ก.  แก๊สมีเทน
  ข.  แก๊สเรือนกระจก์ 
  ค.  แก๊สไนตรัสออกไซด์
  ง.   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

6. อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสีเขียวและฉลากคาร์บอน

  ก.   ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ข.   คุณภาพของฉลาก
  ค.   ฉลากคาร์บอนเน้นการแสดงความรับผิดชอบทุกขั้นตอน
  ง.   การสร้างมลภาวะด้านต่าง ๆ

7. อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก

  ก.   ชั้นบรรยากาศโอโซนมีรูโหว่
  ข.   การทำลายธรรมชาติของมนุษย์
  ค.   การหายใจของสิ่งมีชีวิต
  ง.   การใช้วัสดุที่มีสาร CFC

8. พฤติกรรมใดมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด

  ก.  ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างสิ้นเปลือง
  ข.  การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็น
  ค.  ตัดต้นอายุ 100 ปีจำนวน 1 ต้น
  ง.  เปิดไฟในห้องนอนทั้งคืน

9. จากพฤติกรรมครอบครัวใดควรจะจ่ายค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

  ก.  ครอบครัว ก ใช้ตู้เย็นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
  ข.  ครอบครัว ข ใช้โหมด stand by แทนการ shut down
  ค.  ครอบครัว ค ใช้หลอดไฟแบบหลอดตะเกียบ 1 ดวง และเปิดเท่าที่จำเป็น
  ง.  ครอบครัว ง เปิดเครื่องปรับอากาศ 1 ชั่วโมง ในเวลา 12.00 น.

10. ข้อใดเป็นหนทางรอดที่ดีที่สุดในการช่วยโลกของเรา

  ก. รณรงค์การใช้พลังงานทดแทน
  ข. ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง แล้วเชิญชวนผู้อื่นให้ใช้พลังงานทดแทน
  ค. ใช้คอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็น
  ง. ถูกทุกข้อ