รัฐโบราณในดินแดนไทย

จากหลักฐานด้านโบราณคดี ตำนาน นิทานพื้นบ้าน บันทึกราชการของจีน และบันทึกของพระภิกษุจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ทราบว่ามีอารยธรรมมนุษย์ได้สถาปนาอำนาจในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว โดยอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้


รัฐ หมายถึง เมือง แคว้น แบ่งเป็น2ลักษณะ คือ
1.เเคว้น เกิดจากการรวมตัวอย่างหลวมๆของรัฐ อาศัยความสัมพันธ์ระบบเครือญาติของผู้นำ


2.อาณาจักร เกิดจากการรวมตัวอย่างเป็นปึกแผ่น ถือว่ากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด มีรัฐที่สำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-19 ได้แก่ แคว้นตามพรลิงค์  อาณาจักรทวารวดี  อาณาจักรศรีวิชัย  แคว้นละโว้  แคว้นหริภุญชัย