กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี