หน่วยที่ 1 เรื่อง : งานบ้าน หน่วยที่ 4 เรื่อง : การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยที่ 2 เรื่อง : เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หน่วยที่ 5 เรื่อง : การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
หน่วยที่ 3 เรื่อง : อาหารและโภชนาการ    
     
 
 
 

   
     
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000