องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ฮาร์ดแวร์

2. ซอฟต์แวร์

3. บุคลากร

 

 

 

ไอคอนของ IDevice จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร ได้

2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการทำงานได้