ข้อที่ 21

 

 

21. ท่านคิดว่าน้ำในสระที่มีพืชน้ำที่ขึ้นอยู่ตามปกติ ในวันหนึ่งๆจะมีสภาพความเป็นกรดสูงสุดเมื่อใด

ก. เช้า
ข. กลางวัน
ค. เย็น
ง.
กลางคืน

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com