ข้อที่ 31

 

 

31.การที่ก้านของใบไม้หลุดออกมาจากต้นภายในเวลาไม่นานหลังจากตัดส่วนที่เป็นใบทิ้งเพราะ

ก. ขาดอาหาร
ข. ขาดฮอร์โมน Auxins
ค. สูญเสียน้ำในตอนตัดใบทิ้ง
ง.
ข้อ ก และ ค ถูก

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com