ข้อที่ 32

 

 

32.สนที่ขึ้นบนภูกระดึง คือสนสองใบ และสนสามใบ ลำเลียงน้ำโดยเนื้อเยื่อ

ก. vessel และ tracheid
ข. tracheid และ seive tube
ค.vessel 
ง. tracheid

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com