ข้อที่ 51

 

 

51.สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนแหล่งที่อยู่แบบใด มีปัญหาในการที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ก. ในทะเลทราย 
ข. ในป่าโปร่ง
ค. ในมหาสมุทร
ง.
บริเวณชายฝั่ง

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com