ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2526
ENTRANCE'26 วิชาชีววิทยา


41.เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ดูเยื่อบาง ๆ ระหว่างนิ้วเท้ากบ  เพื่อศึกษาเรื่องการไหลของเลือดในเส้นเลือดต่าง ๆ 
     ท่านจะรู้ได้อย่างไร  เส้นเลือดเส้นใดควรเป็นเส้นเวน

 

    1.  เส้นเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเคลื่อนตามกันแบบแถวเรียงหนึ่ง
    2.
  เส้นเลือดขนาดเล็กที่แยกมาจากเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่กว่า
    3. 
เส้นเลือดที่รับเลือดซึ่งไหลมาจากเส้นเลือดขนาดเล็กกว่า
    4.  อัตราการเคลื่อนที่ของเส้นเลือดในเส้นเลือดเวนเป็นไปตามการบีบตัวของหัวใจ


 

เฉลยละเอียด

เชิญทำข้อ 42  จาก 60 ข้อ  (ตอนที่3)


  

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com