ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2526
ENTRANCE'26 วิชาชีววิทยา


84.
"ในการสำรวจป่าชายเลนแห่งหนึ่ง  พบพืชประเภทโกงกาง  แสม  เสม็ด  ลำพู  ขึ้นปะปนกัน 
     ส่วนใหญ่ในร่องน้ำและพื้นดินโคลนมีลูกปลา  หอย  ปูก้ามดาบ  กระจายอยู่โดยทั่วไป  การศึกษาต่อไป
     พบว่าหอยกินใบไม้ที่ร่วงเป็นอาหาร  ส่วนปูก้ามดาบกินหอย  และลุกปลา"  ข้อมูลนี้ได้จาการศึกษาเกี่ยวกับ

    1.  กลุ่มสิ่งมีชีวิต
    2.  แหล่งอยู่อาศัย 
    3.  ระบบนิเวศน์
    4.  ห่วงโซ่อาหาร


 

 
เฉลยละเอียด

เชิญทำข้อ 85  จาก 100 ข้อ  (ตอนที่5)


 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com