1.จากตารางแสดงจำนวนโมเลกุลของเบสซึ่งเป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก 4 
ชนิดใดน่าจะเป็น t RNA  มากที่สุด

ชนิด A C D T หรือ U40
20
49
23
44
22
50
34
50
21
49
34
60
18
50
23
                                                 1.     ก.   
                                                 2.     ข.   
                                                 3.     ค.  
                                                 4.     ง.    

 

ไปข้อที่ 2          เฉลยละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com