41.กราฟใดแสดงปิรามิดอายุของประชากรไทย

                
ก.                                    ข.                                   ค.                                  ง.

    1.    ก                                  2.        
3.   
                                  4.   

ไปข้อ 42

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com