91.ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรในการเก็บ
และรักษากล้องจุลทรรศน์ภายหลังจากที่ส่องดูวัตถุด้วยเลนส์ใกล้ตัววัตถุ 40 x

ก.เลื่อนสไลด์บนแท่นวัตถุออกอย่างระมัดระวัง
ข.เลื่อนลำกล้องขึ้นให้ห่างสไลด์ด้วยปุ่มรับภาพหมาย
ค.เปลี่ยนเลนซ์ใกล้วัตถุ กำลังขยาย 40 x เป็น 10 x 
ง.ทำความสะอาดแท่นวางวัตถุและเลนซ์ใกล้วัตถุ

1.    ค --> ฎ --> ข --> ฎ --> ก --> ฎ --> ง
2.   
ข --> ฎ --> ก --> ฎ --> ค --> ฎ --> ง
3.   
ข --> ฎ --> ค --> ฎ --> ก --> ฎ --> ง
4.   
ก --> ฎ --> ข --> ฎ --> ค --> ฎ --> ง

ไปข้อ 92                      เฉลยอย่างละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


FastCounter by bCentral

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
thaigoodview@hotmail.com