.ข้อ  1

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  2
เหตุผล ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า  Leydig  cell  ทำหน้าที่อะไรและพบที่ไหนบ้าง  Leydig  cell  เป็นเซลล์ที่พบ
อยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ที่เป็นลูกอัณฑะ  ( testis )  ของเพศชาย  เรียกชื่อกลุ่มเซลล์นี้ว่า  กลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเชียล-
ออฟเลดิจ  ซึ่งอยู่ระหว่างหลอดที่สร้างตัวอสุจิ  ( seminiferous  tubule )  เมื่อเริ่มวัยหนุ่ม

     เซลล์กลุ่มนี้จะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า  ( anterior  pituitary )  ทำหน้าที่
สร้างฮอร์โมน   LH  มากระตุ้นให้  กลุ่มเซลล์นี้สร้างฮอร์โมน  เพศชายที่ชื่อ  androgen  ประกอบด้วย
ฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญที่สุด   คือ  testosterone  ฮอร์โมนนี้เป็นสารสเตียรอล  ( sterol )  ซึ่งเป็นสาร
พวกไขมัน

หน้าที่ของเทสโตสเตอโรน  ควบคุมลักษณะที่สองของเพศชาย ( secondary male characteristic )

     สำหรับ  b
- cell  ที่สร้างจากตับอ่อน  อยู่ในกลุ่ม  Islet  of  Langerhans  ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน
อินซูลิน  ( insulin )  เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ  โดยการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือด
ให้เป็นโพลีแซคคาไรด์ไกลโคเจนให้เก็บสะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อ  อินซูลินยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกาย
ใช้น้ำตาลให้มากขึ้นด้วย  อินซูลินเป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีน

      ดังนั้น  organelle  ในข้อนี้จึงต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างสารไขมันที่น่าจะพบได้ใน  Leydig - cell
มากกว่าใน  b - cell

     
organelle  ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์สารไขมัน  คือ  smooth  endoplasmic  reticulum
หรือ  S-ER
.