.ข้อ  11

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  1
เหตุผล ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อที่สร้างมาจากคนละแห่ง  แต่ทำหน้าที่ตรงข้าม  ( ข )  ได้แก่

calcitonin     ( ลด )  Ca+2  +  PO4-3   ในพลาสมา
( จากต่อมไทรอยด์ )

parathorone     ( เพิ่ม )  Ca+2  +  PO4-3   ในพลาสมา  โดยดึงออกมาจากกระดูกและลำไส้
( จากต่อมพาราไทรอยด์ )

ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการ  metabolism  ของน้ำตาล  และมาจากแหล่งเดียวกัน  แต่ทำงานตรงข้ามคือ

insulin       เก็บสะสมน้ำตาลในรูปของไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อด้วย  glucagon
       น้ำตาลสู่กระแสเลือด  

.
.