.

.


ข้อ 
31

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  4
เหตุผล พืชในเขตภาคกลางเป็นพืชที่อยู่ในที่ลุ่ม  ส่วนใหญ่จะมีการสังเคราะห์แสงเป็นระบบ  C3  plant  ได้แก่  ถั่วเหลือง ,
ยาสูบ , ถั่วต่าง ๆ , มะม่วงและมะพร้าว  เป็นต้น  พืชในกลุ่มนี้เป็นพืชที่ดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ  ทำปฏิกิริยากับ
RuBP  ได้  PGA  ที่มีคาร์บอน  3  อะตอมในวัฏจักรคัลวิน  ผลที่ได้จะได้น้ำตาลที่มีคาร์บอน  6  อะตอม  เพื่อใช้ใน
ขบวนการเมตะโบลิซึม  พืชที่เป็น  C3  plant  จะเป็นพืชที่มีอัตราการสังเคราะห์แสงไม่มากเท่าพืชที่เป็น  C4  plant
ทั้งนี้เพราะเกิดโฟโตเรสพิเรชั่น  ( Photorespiration )  ที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อพืชสีเขียวที่มีการสังเคราะห์แสง  พืชดึง
ออกซิเจนไปใช้และคาย  CO2  ออกมาในระหว่างการสังเคราะห์แสงต่างจากการหายใจปกติของสิ่งมีชีวิต  สารที่ทำ
ปฏิกิริยากับ  O2  คือ  RuBP  ซึ่งเป็นสารเดียวกับสารที่รวมกับ  CO2  ในปฏิกิริยามืด   ดังนั้นจึงทำให้ลดอัตราการ
สังเคราะห์แสงในพืช  C3  ( Photorespiration  คือ  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารประกอบชนิดต่าง ๆ  ที่อยู่ภายใน
เซลล์หรือคลอโรพลาสต์  เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง  ทำให้การทำงานของสารเหล่านี้ถูกยับยั้ง  ผลที่
ตามมาคือ  อัตราการสังเคราะห์แสงลดต่ำลงอย่างเร็ว )

         ปกติถ้าจะวัดปริมาณแป้งที่สร้างในพืชให้ได้ดีจำเป็นที่จะต้องนำพืชมาอยู่กลางแดดแล้วประมาณ  6  ชั่วโมง
และในประเทศไทย  ช่วงเวลาที่จะมีการสังเคราะห์แสงสูง  คือ  ประมาณ  11.00 - 12.00  น.  และอุณหภูมิประมาณ
30  องศาเซลเซียส.
.