.

.


ข้อ 
41

คำตอบที่ถูกต้อง  ไม่มีคำตอบ
เหตุผล ในระยะอินเตอร์เฟส  :  มีการจำลองแบบ  DNA  และโครโมโซม  โดยโครโมโซม  1  แท่งจะมีการจำลองตัวเองขึ้นมา
เป็นเส้นคู่  แต่ละเส้นเรียกว่า  โครมาทิด  โครมาทิดแต่ละคู่จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ
           ระยะโพรเฟล  :  โครโมโซมจะประกอบด้วยโครมาทิดเป็นคู่  ขดเป็นเกลียวชัด  ดังนั้นจากรูป  gene  A  และ  B
อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน  ดังนั้นระยะ  prophase  จึงควรเป็นรูป 
ΙΙΙ  และ  V
.