.

.


ข้อ 
51

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  2
เหตุผล การทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองเป็นแบบตรงข้าม  ( antagonism )  เมื่อมีการเคลื่อนที่มาทางขวา  กล้ามเนื้อ  B  จะ
คลายตัว  และกล้ามเนื้อ  A  จะหดตัว

                                     
                                                 รูป  การทำงานของกล้ามเนื้อของแมลง