.

.


ข้อ 
53

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  4
เหตุผล สมมติให้  C  เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เป็น  sex - linked  recessive  gene