.

.


ข้อ 
54

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  3
เหตุผล ( ดูรูปภาพประกอบ )
.

          

                                       รูป   เลนส์รวมแสงของกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ

.