.

.


ข้อ 
61

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  4
เหตุผล Natural  selection  เป็นการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ  พวกแข็งแรงจะอยู่ได้  ดังนั้น  plasmodium  จึงเริ่ม
มีการดื้อต่อยา  หรือการเปลี่ยนแปลงเบส  DNA  ของเชื้อแบคทีเรียเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
ตามธรรมชาติ

.