.

.


ข้อ 
71

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  4
เหตุผล หลังจากรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง  ควรจะพบมีปริมาณของอินซูลินสูงบริเวณเส้นเลือด  hepatic 
portal  vein  ทั้งนี้เพราะเส้นเลือดที่ออกจากตับอ่อน  ( แหล่งสร้างอินซูลิน )  จะไหลมารวมกับ  mesenteric
vein  ( เส้นเลือดที่มาจากลำไส้เล็ก )  แล้วไหลรวมกันเป็น  hepatic  portal  vein  หรือ  portal  vein  
เข้าสู่ตับ  เส้นเลือดที่ออกจากตับจะเป็นเส้นเลือดที่ไหลเข้าสู่หัวใจ  เส้นเลือดนี้ชื่อ  hepatic  vein

.