.

.


ข้อ 
91

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  2
เหตุผล ขณะที่สูดอากาศเข้าปอด  ความดันในช่องอกจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น  ( ΙΙ )  จนถึงระดับหนึ่ง  ( peak )  แล้วลมหายใจ
จะถูกปล่อยออกมา  ( Ι )
.