2. ถ้า  x  แทนปริมาณของกลูโคส  และ  y  แทนปริมาณยูเรียที่ผ่านจาก  glomerulus  เข้าสู่หน่วยไต   เมื่อผ่าน  
                    เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ  ระดับกลูโคสของผู้เป็นเบาหวานอ่อนๆ และระดับยูเรียของผู้มีไตปกติควรจะมีค่าเท่าไร

                                                                                                  กลูโคส/หน่วยไต                ยูเรีย/หน่วยไต

                                                                                 
1.           น้อยกว่า  x                                   มากกว่า  y
                                                                                 2.           น้อยกว่า  x  มาก                           เท่า  y
                                                                                 3.           ไม่มี                                             มากกว่า  y
                                                                                 4.           มากกว่า  x                                   น้อยกว่า  y

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 3.


...จัดทำโดย  พิมศิริ  ใจภักดี...