11.  จากตาราง  ฮอร์โมนคู่ใดมีแหล่งสร้างมาจากต่อมไร้ท่อแหล่งเดียวกัน  แต่ทำหน้าที่ตรงข้ามกัน  ( ก )  
                            กับ  สร้างมาจากต่อมไร้ท่อคนละชนิด   และทำหน้าที่ตรงข้ามกัน  ( ข )

คู่ที่ คู่ของฮอร์โมน
Ι thyroxin-parathormone
ΙΙ thyroxin-melatonin
ΙΙΙ calcitonin-parathormone
ΙV calcitonin-melatonin
V insulin-glucagon

                                                                                    ก                         ข

                                                                                   
     1.            V                     ΙΙΙ 
                                                                                         2.           
ΙV                   ΙΙΙ 
                                                                                         3.           
ΙΙ                             ΙV
                                                                                         4.           
Ι , ΙΙΙ             ΙΙ , V

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 12.


...จัดทำโดย  พิมศิริ  ใจภักดี...