12.  ปลิงทะเล-กังปังหา  และค้างคาว-ลิงกัง  จัดอยู่ร่วมกันและแตกต่างกันในระดับใดของกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามลำดับ


                                                                                                         
ร่วมกัน                    ต่างกัน

                                                                                       
1.      Kingdom                      Phylum
                                                                                        2.      Phylum                         Class
                                                                                        3.      Class                            Sub-Class
                                                                                        4.      Sub-Class                   Order

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 13.


...จัดทำโดย  พิมศิริ  ใจภักดี...