21.  นกกางเขนมักออกหากินตอนเช้าตรู่ส่งเสียงร้องกับคู่ของมัน  พฤติกรรมดังกล่าวเป็นแบบใด

                                                                                                    1.  imprinting
                                                                                                    2.  conditioned  reflex
                                                                                                    3.  habituation
                                                                                                    4.  chain  of  reflex

  เฉลยอย่างละเอียด     ไปข้อ 22.


...จัดทำโดย  พิมศิริ  ใจภักดี...