22.  ถ้าหยดเมทิลีนบลู  3  มิลลิลิตร  ลงในน้ำนมพลาสเจอร์ไรซ์  20  มิลลิลิตร  ที่ตั้งทิ้งไว้ค้างคืน  ผลจะเป็นอย่างไร  เพราะเหตุใด

                                        1.  สีเมทิลีนบลูจางหายไปทันที  เพราะเอนไซม์ในน้ำนมย่อยสลายสีได้
                                        2.  สีเมทิลีนบลูจางหายไปภายใน  2  ชั่วโมง  เพราะมีแบคทีเรียจำนวนมากทำลายสี
                                        3.  สีเมทิลีนบลูจางหายไปภายใน  1  ชั่วโมง  เพราะเมทิลีนบลูทำปฏิกิริยากับน้ำนมที่อุณหภูมิห้องได้ดี
                                        4.  สีเมทิลีนบลูจางหายไปหลังจากเก็บไว้นานกว่า  8  ชั่วโมง  เพราะนมพลาสเจอร์ไรซ์มีแบคทีเรียจำนวนน้อย

เฉลยอย่างละเอียด     ไปข้อ 23.


...จัดทำโดย  พิมศิริ  ใจภักดี...