.

31. กราฟในข้อใดบันทึกปริมาณของแป้งในเซลล์ชั้น  mesophyll  ของพืชในเขตภาคกลางได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

.    
                                                                                                                   
   ข้อ   1  
                                                                                                                       ข้อ   2
                                                                                                                       ข้อ   3
                                                                                                                       ข้อ   4

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 32.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...