.

32. ธาตุออกซิเจนในโมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์พืชได้มาจากสารอะไร

                                                                                                   1.   CO2  เท่านั้น
                                                                                                   2.   ก๊าซออกซิเจนเท่านั้น
                                                                                                   3.   H2O  เท่านั้น
                                                                                                   4.   CO2  และ  H2O  เท่านั้น

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 33.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...