.

    41. ยีน  A  และ  B  อยู่ในโครโมโซมแท่งเดียวกัน  แผนภาพใดบ้างที่แสดงยีน  A  และ  B  เมื่ออยู่ในระยะ  prophase  ได้ถูกต้อง


                                                                                                                1.    Ι , ΙΙΙ
                                                                                                               2.  
  ΙΙ , ΙV
                                                                                                               3.  
  Ι , V
                                                                                                               4.  
  ΙΙΙ , ΙV

( ข้อนี้พิเศษกว่าข้ออื่นๆหน่อยนะจ๊ะ )

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 42.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...