.

42. ไตรสเตียริน  1  โมเลกุล  เมื่ออยู่ในลำไส้เล็กของคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารใด

                                                                                       1.  glycerol  3  โมเลกุล
                                                                                       2.  กรดสเตียริก  3  โมเลกุล
                                                                                       3.  glycerol  และกรดสเตียริกอย่างละ  3  โมเลกุล
                                                                                       4.  กรดสเตียริกและน้ำอย่างละ  3  โมเลกุล

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 43.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...