.

51. ข้อใดอธิบายการทำงานของกล้ามเนื้อ  A  และ  B  ของขาแมลงได้ถูกต้อง


                                                                                                       1.   A  และ  B  หดตัว
                                                                                                       2.   A  หดตัว  B  คลายตัว
                                                                                                       3.   A  คลายตัว  B  หดตัว
                                                                                                       4.   A  และ  B  คลายตัว

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 52.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...