.

                    52. จากการสุ่มวัดความยาวของปลาสลิดในบ่อเลี้ยงจำนวน  1,000  ตัว  ได้ผลดังภาพที่  1  ต่อมาบังเอิญมี
                          ผู้นำปลาสลิดขนาดเล็กไปใส่ในบ่อนี้ด้วย  การกระจายของปลาสลิดในรุ่นต่อมาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร


                                                                                                                    1.   ก.
                                                                                                                    2.   ข.
                                                                                                                    3.   ค.
                                                                                                                    4.   ง.

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 53.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...