.

53. โรคพันธุกรรมตามแผนภาพข้างล่างนี้ถูกควบคุมโดยยีนอะไร


                                                                                           1.   ยีนด้อยบน  autosome
                                                                                           2.   ยีนเด่นบน  autosome
                                                                                           3.   ยีนเด่นบน  sex  chromosome
                                                                                           4.   ยีนด้อยบน sex  chromosome

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 54.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...