.

54.  เลนส์รวมแสงของกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาจะอยู่ที่ตำแหน่งใด 

                                                                                             1.   ใต้  iris  diaphragm
                                                                                             2.   ในกระบอกเลนส์ใกล้วัตถุ
                                                                                             3.   ระหว่างเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา
                                                                                             4.   ส่วนล่างของแท่นวางวัตถุ

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 55.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...