.

55.  การจัดหมวดหมู่พืชแบบไดโคโตมัสคีย์ตามแผนภาพ  A  และ  B  เป็นพืชชนิดใดตามลำดับ

   

                                                                                              1.   ชายผ้าสีดาและพริกไทย
                                                                                              2.   ผักแว่นและสนทะเล
                                                                                              3.   ซีแลกจิเนลลาและแป๊ะก๊วย
                                                                                              4.   ไลโคโพเดียมและมะม่วงหิมพานต์

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 56.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...